กรมวิชาการเกษตร อบรมต่ออายุผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตราย ทางการเกษตรใน 8 จังหวัด 150 คน

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. กรมวิชาการเกษตร โดย สำนักวิจัย และพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จัดอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 3 สำหรับผู้ที่ใบประกาศหมดอายุ 5 ปี ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2564 โดยมี นายพิจิตร ศรีปินตา ผอ.สำนักวิจัย และพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดการอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมจาก 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่, เชียงราย, แพร่, น่าน, แม่ฮ่องสอน, ลำพูน, ลำปาง, พะเยา จำนวน 150 คน ผ่านทางวิดีโอทางออนไลน์ซูม จำนวน 95 คน แบ่งการอบรมห้องละ 30 คน

ในการจัดอบรมในครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากการพัฒนาทางการเกษตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติในอดีต มุ่งเน้นการผลิตเชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีการผลิตแผนใหม่ ส่งผลให้มีการใช้สารเคมีเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ผลิต และผู้บริโภค ซึ่งในสถานการณ์การค้าระดับโลกในปัจจุบัน มีการเปิดเสรีมากขึ้นในประเทศต่างๆทั่วโลก มีการตั้งมาตรการที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้าทางการเกษตร มีมาตรการด้านสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมคุณภาพ มีมาตรฐานข้อบังคับปฎิบัติในการควบคุมคุณภาพการส่งออก โดยยึดการผลิตที่ดี และเหมาะสม เริ่มตั้งแต่การปลูก การให้น้ำปุ๋ยรวมถึงการให้ความรู้ด้านวัตถุอันตรายทางการเกษตร

เพื่อให้มีการจำหน่ายเหมาะสมตามมาตรฐาน และเนื่องจากกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายทางการเกษตร จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้มีการจำหน่ายเพื่อใช้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามมาตรฐานที่กำหนดซึ่ง พ.ร.บ.ที่สำนักวิจัย และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ที่ควบคุมและรับผิดชอบทั้งหมด จำนวน 3 พ.ร.บ. 1.) พ.ร.บ. ปุ๋ยปี 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ปี 2550 2.) พ.ร.บ.พันธุ์พืชปี 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ปี 2535 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) ปี 2550 3.) พ.ร.บ.วัตถุอันตรายๆ ปี 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ปี พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ปี 2551

ปัจจุบันร้านค้าจำหน่ายที่สำนักงานวิจัย และพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 รับผิดชอบภาคเหนือตอนบน มีร้านที่เปิดดำเนินกิจการมีทั้งหมด จำนวน 4,663 ร้านค้า โดยในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา มีการออกใบอนุญาตขายปุ๋ยจำนวน 4,097 ฉบับ ใบอนุญาตวัตถุอันตราย จำนวน 3,803 ฉบับ และใบอนุญาตเมล็ดพันธุ์พืชควบคุม จำนวน 3,227 ฉบับ รวมทั้งหมด จำนวน 11,127 ฉบับ

เวลา 09.00 น. การทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม เริ่มต้นการบรรยายหัวข้อ “เทคนิคการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช” โดย อ.วรวิช สุจริตธรรมจริยางกูร “แมลงไร สัตว์ศัตรูพืชและวิธีการป้องกันกำจัด” โดย อ.ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา “โรคพืช และวิธีการป้องกันกำจัด” โดย สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช เน้นการอบรมมาตรการการป้องกันไวรัสโควิด-19 จุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง และจุดเจลแอลกอฮอล์ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวด ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

ร่วมแสดงความคิดเห็น