เทศบาลตำบลเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ จัดอบรมอสม. และผู้นำชุมชนเพื่อดูแลสุขภาพชุมชน

.เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้นำชุมชนเพื่อดูแลสุขภาพชุมชนในตำบลเวียงต้า โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้เพื่อส่งเสริมให้ อสม.และผู้นำชุมชนเข้าใจบทบาทการเป็นผู้นำในด้านสุขภาพและสามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพของตนเองไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ในการอบรมมี อสม.และผู้นำชุมชนเข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงต้า

ร่วมแสดงความคิดเห็น