ประชาสัมพันธ์ แจ้งจองวัคซีนโควิด-19 (กลุ่มเปราะบาง) ของสภากาชาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งจองวัคซีนโควิด-19 (กลุ่มเปราะบาง) ของสภากาชาดไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขอเรียนให้ทราบว่าขณะนี้ ไม่มีการเปิดให้ลงชื่อจองวัคซีน จนกว่าจะได้รับการยืนยัน วัน เวลาและจำนวนวัคซีน ที่จะได้รับการจัดสรวัคซีนจากสภากาชาดไทย

ทั้งนี้ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงใหม่ ได้เสนอให้ทางจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้พิจารณาบริหารแผนการขอรับการจัดสรรวัคซีน ซึ่งจะทยอยจัดสรรมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-998-333 ต่อ 169

ร่วมแสดงความคิดเห็น