สถานีขนส่งผู้โดยสารลำปาง เงียบเหงา แม้จะมีผู้ใช้บริการเพียงคนเดียว รถก็ต้องวิ่งรับส่งผู้โดยสารตามปกติ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 บรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง  เงียบเหงามากเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน หลังจากที่ บขส. ได้แจ้งหยุดให้บริการเดินรถทั่วประเทศ ทำให้ไม่มีรถโดยสารเข้ามาที่สถานีขนส่ง แต่ยังมีเจ้าหน้าที่ทำงานปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ เพื่อคอยรับเรื่องและแจ้งบอกกล่าวแก่ผู้ที่จะมาใช้บริการ

สำหรับในเส้นทางภาคเหนือ ยังคงมีรถให้บริการของบริษัทกรีนบัส แต่ก็มีผู้โดยสารมาใช้บริการน้อยมาก โดยเช้านี้มีรถของบริษัทกรีนบัส ที่วิ่งสายลำปาง-เชียงใหม่ มีผู้โดยสารใช้บริการเพียงคนเดียว ค่าบริการอยู่ที่ 83 บาท ส่วนเส้นทางอื่นๆก็พบว่ามีใช้บริการน้อยมาก บางเส้นทาง เช่น ลำปาง-น่าน รถมาจอดรอผ่านไปกว่า 2 ชั่วโมง ถึงจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการอีก 1 คน ส่วนเส้นทางอื่นๆพบว่า ไม่มีการเดินทางแต่อย่างใด ในช่วงของครึ่งเช้า

ด้าน น.ส.สุชาดา พฤกษะวัน ขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดลำปางอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และได้ออกประกาศเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งได้ยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ และการบังคับใช้อย่างจริงจังเพิ่มเติมขึ้น เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานตรวจคัดกรอง การเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปางอย่างเข้มงวด รวมไปถึงให้ตรวจสอบและกำกับดูแลการให้บริการของผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ สำหรับการขนส่งคนโดยสารระหว่างจังหวัด ซึ่งมีพื้นที่ต้นทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และจังหวัดตาก โดยเพิ่มความเข้มงวดให้ผู้ประกอบการปฏิบัติ รวมทั้งการตรวจคัดกรองการเดินทาง การจัดระบบ และระเบียบให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค และแนวปฏิบัติที่ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กำหนด

ร่วมแสดงความคิดเห็น