ครู ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคารกวาดมา 4 รางวัลครูผู้สอนเด่น จ.แพร่ ประจำปี 2564

ดร.ปรีชาชาญ อินทรชิต ผอ.ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร อ.ลอง จ.แพร่ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 เผยว่าคณะครูและนักเรียน ร.ร.อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร เผยว่า ขอแสดงความยินดีกับคุณครูคนเก่งของโรงเรียนรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 จังหวัดแพร่ที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับจังหวัดแพร่ ของคุรุสภาจังหวัดแพร่ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ดังนี้

  1. นางศิริลักษณ์ เกษม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประเภทครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น ประจำปี 2564 จังหวัดแพร่ ผลงาน “โครงการนำจิตพิชิต EF โรงเรียนบ้านนาหลวง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 387) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
  2. นางศิรินทิพย์ นันทวาศ ครู โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประเภทครูผู้สอนประถมศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 จังหวัดแพร่ ผลงาน “การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ต้านทุจริต โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2”
  3. นางสาวพรพินารี บ่อคำ ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2564 จังหวัดแพร่ ผลงาน “สบู่ใบบาง ล้างมือสุดชิค พิชิตโควิด-19 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
  4. นางสาวน้ำผึ้ง ธรรมลังกา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพดีเด่น ประจำปี 2564 จังหวัดแพร่ ผลงาน “ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์พืชแบบไม่ใช้เพศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น