เชียงใหม่ ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด มุ่งสร้างการรู้เท่าทันสื่อและต่อต้าน Fake News

 

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด มุ่งเน้นสร้างการรู้เท่าทันสื่อ ต่อต้านข่าวปลอม หรือ Fake News ภายใต้การบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

วันนี้ (22 ก.ค. 64) ที่ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด พร้อมพิจารณา (ร่าง) แผนงานโครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 จากจังหวัดเชียงใหม่

โดยในวันนี้ มีการพิจารณาโครงการจำนวน 6 โครงการ จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นในการจัดทำโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีการบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณางบประมาณของสำนักงบประมาณ

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้แผนงาน/โครงการด้านการประชาสัมพันธ์ ที่จะเสนอขอรับงบประมาณนั้น จะต้องเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน รวมถึงการปรับแนวทางการใช้ช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ และมีการสื่อสารเชิงรุก ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น ๆ ระดับพื้นที่ เพื่อสร้างการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนในการต่อต้านข่าวปลอม หรือ Fake News ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น