อ.สูงเม่น จัดงานผลผลิตภาคการเกษตร อำเภอสูงเม่น “กาดม่วนใจ สินค้าเกษตรปลอดภัย@สูงเม่น

เมื่อเย็นวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น. ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสูงเม่น นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่เป็นประธานเปิดงาน “กาดม่วนใจ สินค้าเกษตรปลอดภัย@สูงเม่น” เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการจัดตั้งหรือการจัดหาช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านการตลาด ให้เป็นตลาดเกษตรกร เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ สินค้าแปรรูปด้านการเกษตรในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องทุกเดือน เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน รวมถึงประชาสัมพันธ์สินค้าในตลาดเกษตรกร ในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียง ส่งเสริมให้กบุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สามารถบริหารจัดการและเชื่อมโยงตลาดกัยเอกชนในการจำหน่ายสินค้าจากตลาดไปยังผู้บริโภคโดยตรง และเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ ในการนี้มีกิจกรรมการเดินแบบเสื้อผ้าพื้นเมือง โดยนายแบบ นางแบบ กิตติมศักดิ์ และหัวหน้าส่วนราชการ…….โดยมีนายพรพิษณุ จันสวัสดิ์ ปลัดอำเภออาวุโสอำเภอสูงเม่น กล่าวต้อนรับ
…..ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น นายกเทศมนตรีตำบบสูงเม่น นายองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการ OTOP เกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป
…….ในการนี้ นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอสูงเม่น ร่วมเดินแบบ และร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น