มอบประกาศนียบัตร แก่หน่วยงานที่เข้าประกวดตกแต่งบ้าน ตกแต่งเมือง จำนวน 18 รางวัล

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดการประกวดตกแต่งบ้าน ตกแต่งเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีความสวยงามทั้งบริเวณศูนย์ราชการ สถานที่ราชการ บ้านเรือน – การพาณิชย์ บริษัทเอกชน ห้างร้าน ซึ่งจังหวัดให้คำนิยาม คำว่า “บ้าน” หมายถึง อาคารบ้านเรือน สถานที่ราชการ หน่วยงาน บริษัท และห้างร้านต่าง ๆ และ “เมือง” หมายถึง ถนน เส้นทางสวนสาธารณะ แหล่งน้ำ สิ่งแวดล้อมของเมือง เป็นต้น โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา 4 ด้าน ประกอบด้วย

  • สะอาด คือ ความสะอาด ปราศจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ หรือขยะ
  • สะดวก คือ เข้าถึงได้ง่าย มีขั้นตอนมีป้ายประชาสัมพันธ์ชัดเจน
  • สวยงาม คือ การตกแต่งประดับด้วยต้นไม้ ดอกไม้ ไม้ประดับ สวยงามเหมาะสม
  • สว่างไสว คือ มีไฟประดับ สวยงาม เหมาะสม

ในโอกาสนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบรางวัลให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงาน ที่เข้าประกวดตกแต่งบ้าน ตกแต่งเมือง ที่มีผลงานในระดับดีเด่นและดีมาก จำนวน 18 รางวัล โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการมอบรางวัล ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับการประกวดตกแต่งบ้านตกแต่งเมือง ประจำปี 2564 ในระดับดีเด่นจำนวน 4 รางวัล ได้แก่ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

และส่วนราชการ หน่วยงาน ที่ได้รับรางวัลตกแต่งบ้าน ตกแต่งเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีผลงานในระดับดีมาก จำนวน 14 รางวัล ได้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอปาย ที่ทำการปกครองอำเภอปางมะผ้า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนสบเมยวิทยาคม

พร้อมกันนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เป็นประธานมอบเงินรายได้ จากการจำหน่ายเสื้อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสมทบทุน แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 25,920 บาท เพื่อใช้ในการสาธารณประโยชน์ และใช้ในกิจการแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป


ทศพล / แม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น