ทม.แพร่ถวายเทียนพรรษา เทศบาลเมืองแพร่ จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองแพร่ จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ พนักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ โอกาสนี้ พระราชเขมากร (ประยุทธ ภูริทตฺโต) เจ้าคณะจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินพิธีการทางศาสนาและธรรมเทศนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดแพร่เนื่องในวันเข้าพรรษา ทั้งนี้เทศบาลเมืองแพร่ ได้นำเทียนพรรษาส่งมอบให้ทั้ง 17 วัดในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ด้วยวิถี New normal โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น