จ.พะเยา จัดกิจกรรม Kick Off “จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี”

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off “จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี” ระดับจังหวัด เฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”


เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off “จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี” ระดับจังหวัด ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล“ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ นายสุพจน์ กล้าหาญ บ้านเลขที่ 18 บ้านหนองลาว หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา พื้นที่เข้าร่วมโครงการขนาด 3 ไร่ โดยออกแบบเองตามภูมิสังคม


การเอามื้อสามัคคีวันนี้ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมที่ดำเนินการประกอบด้วย
1. กิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2. กิจกรรมมอบพันธ์ข้าวพระราชทานเนื่องในวันพืชมงคล ประจำปี 2564 แก่นายอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ ผู้แทนครัวเรือนต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 35 คน
3. กิจกรรมการหว่านพันธุ์ข้าวพระราชทาน
4. กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร เช่น ตะไคร้ ขิง ข่า กระชาย กะเพรา ฯลฯ
5. กิจกรรมจิตอาสา “สร้างพื้นดินทองคำ” ได้แก่ปลูกพืช 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 5 ระดับ ปลูกแฝก ปลูกพืชสมุนไพร และการห่มดิน เป็นการปลูกไม้ใช้สอย ไม้ผล เช่น เงาะ ทุเรียน ลำไย มะม่วง ไผ่ ฯลฯ
6. กิจกรรมปล่อยกบ เพื่อขยายพันธ์ในหนองน้ำ
7.เปิดป้าย ครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล

ในการนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ นายอำเภอ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร) รวมถึงครัวเรือนในพื้นที่ที่สนใจ จำนวน 70 คน ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของจังหวัดพะเยาอย่างเคร่งครัด ณ แปลงนาครัวเรือนต้นแบบระดับจังหวัดของนายสุพจน์ กล้าหาญ บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา


นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า โครงการโคก หนอง นา โมเดล เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์สู่การปฏิบัติ ในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานไว้ และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ชุมชน ผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร แรงงานและบัณฑิตจบใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสิ่งสำคัญ คือ ต้องแสวงหาเครือข่าย องค์กรภาคี ในทุกหน่วยงาน มาร่วมกันทำงาน แบบบูรณาการอาศัยศักยภาพจุดแข็งของแต่ละหน่วยงาน มาใช้ให้เกิดประโยช์สูงสุดต่อประชาชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ ของชุมชน


นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักพัฒนาชุมชนทั้งระดับจังหวัด และอำเภอ กำหนดจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1..เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนในการพัฒนา สามารถเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
3. เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบฯ


ส่วนนายสุพจน์ กล้าหาญ ได้เผยความรู้สึกว่า เมื่อตนทราบข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอผ่านทางผู้นำหมู่บ้าน ก็สมัครเข้าร่วมโครงการเลย และประทับใจมากตั้งแต่ครั้งแรกที่ไปอบรมแนวทางการทำเกษตรแบบ กสิกรรมธรรมชาติที่ดอยอินทรีย์ จังหวัดเชียงราย เพราะตรงกับที่ตัวเองต้องการ “ยิ่งในวันนี้ผมตื้นตันใจอย่างมากที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มาปลูกต้นรวงผึ้งในแปลงนาผม ถือเป็นมงคลต่อผมและครอบครัวอย่างยิ่ง” นายสุพจน์กล่าวต่อว่า ที่แปลงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด 12 ไร่ เป็นที่ของพ่อตาแม่ยายมอบให้ ตนตั้งใจจะทำเป็นศูนย์เรียนรู้ และศูนย์ขยายพันธุ์พืชสำหรับจำหน่ายจ่ายแจกแก่คนทั่วไปและเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ อีกทั้งมีลูก 2 คน ที่ได้รับผลกระทบจาก Cocid-19 จะมาช่วยกันทำฝันของพ่อให้เป็นจริง “วันนี้จึงเป็นวันที่ผมและภรรยามีความสุขที่สุด” ต้องขอบคุณท่านพัฒนาการอำเภอภูกามยาว และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ที่ทำให้ครอบครัวของผมมีความหวังอีกครั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น