องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู พัฒนา นวัตกรรม E-Smart Service โดยการ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมใช้” ภายใต้การมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น

ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่า ร้อยละ 85% เป็นเขาสูงชันสลับกับพื้นที่ราบลุ่ม การคมนาคมยากและใช้ระยะเวลานานในการเดินทาง สร้างความลำบากแก่ประชาชนในการติดต่อข้อราชการต่าง ๆ ประกอบกับในห้วงปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างแพร่หลายในทุกพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ภายใต้การอำนวยการของนายพรชัย คะนองศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู จึงได้มีแนวคิดที่จะทำอย่างไร ให้ประชาชนสามารถติดต่อกับทาง อบต.ได้โดยง่าย ไม่ต้องเดินทางมาถึงที่ทำการ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการติดต่อ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ด้วย
องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ได้มีการจัดทำโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2555 เพื่อเป็นการปรับปรุงพัฒนาแผนที่แม่บท และทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง โดยได้นำโดรนมาบินสำรวจ ในปี 2561 จึงเกิดนวัตกรรม E – Smart Service ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ประชาชนทุกคนในตำบลปางหมูที่มี Smart phone เข้าถึงบริการ ผ่านแอปพลิเคชั่น ด้วยการสแกน QR Code เพื่อใช้บริการด้านต่างๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด

Executive summary นวัตกรรมการบริการสาธารณะ โดยระบบดิจิทัล E-Smart Service (ESS)
เป็นการบริการออนไลน์ ผ่านสมาร์ทโฟน เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการบริการ ซึ่งเป็นระบบงาน ที่ประชาชนสามารถรับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูจากที่บ้าน โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงาน เช่น การจดทะเบียนพาณิชย์/ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการอันตราย/ ขอรับบริการดูดสิ่งปฏิกูล/ การขอน้ำ / Smart Yunglai/ Covid 19 /หน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ Smart EMS /การตรวจสอบสิทธิ์ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/เด็กแรกเกิด / การชำระภาษี/ Smart Kids /Smart Travel/Smart Infrastructure เป็นต้น
เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ได้ลงพื้นที่ทั้ง 13 หมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานนวัตกรรม ESS โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก ตั้งแต่การประชาคม /การปฐมนิเทศโครงการ /การจัดทำฐานข้อมูล/ การตรวจสอบฐานข้อมูลแนวเขตหมู่บ้าน /การตรวจสอบฐานข้อมูลครัวเรือนและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในรูปแบบของสมาร์ทโฟน

ต่อจากนั้นได้ออกสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ E–Smart Service ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ทั้ง 13 หมู่บ้าน มอบสติ๊กเกอร์ QR Code ให้แก่ประชาชนทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน ออกประชาคม ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลปางหมู
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ได้ดำเนินตามหลักการ บ ว ร บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้บริการระบบฯ และสามารถเรียกใช้บริการได้เป็น โดยมีเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนเป็นผู้ให้ความรู้การใช้งานแอพพลิเคชั่น
นวัตกรรมการบริการสาธารณะ โดยระบบดิจิทัล E-Smart Service หรือ (ESS) นับได้ว่า เป็นนวัตกรรม ที่ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมใช้” โดยการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ได้ให้บริการประชาชนทุกชาติพันธุ์ด้วยระบบออนไลน์ นอกจากจะเป็นการลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการติดต่อแล้ว ยังสอดรับกับนโยบาย การลดความเสี่ยง ในการแพร่เชื้อโควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผล สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ได้ตรงกับเป้าหมายการให้บริการได้อย่างยั่งยืน.

ร่วมแสดงความคิดเห็น