นายก อนุวัธ ลงพื้นที่ ติดตามการ ขุดลอก รื้อวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ลำห้วยผาคำ ต.ป่าแมต

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ตามที่ มอบหมายให้ สจ.มยุรี ยาวิชัย ส.อบจ.เขต 3 อำเภอเมือง และเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.แพร่ นำเครื่องจักรกล ร่วมกับ นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชน ขุดลอก รื้อผักตบชวา วัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ห้วยผาคำ บริเวณบ้านมณีวรรณ หมู่ 4 ,11 บ้านสุพรรณ หมู่ 12 และ หนองใหม่ บ้านหนองใหม่ หมู่ 6 ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ รวมความยาวประมาณ 1,000 เมตร เพื่อทำให้น้ำไหลสะดวกในฤดูฝน เป็นการป้องกันน้ำท่วม และมีแหล่งกักเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้น เป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในฤดูแล้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น