อบจ.แพร่ มอบ สจ.เดี่ยว ลุยพื้นที่กับ ทต.ช่อแฮ ติดตามการขุดลอกรื้อวัชพืชลำน้ำแม่ก๋อน-แม่สาย

 

……..เมื่อวันที่31กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ นายอดุลย์ ไหลทุ่ง นสยกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ มอบหมายให้ นายศิริพงศ์ วงค์แสน รองนายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ พร้อมด้วยหัวหน้างานป้องกันฯและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกับนายปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒนกุล สจ.เขต 6 อ.เมืองแพร่พร้อมกับผู้นำ/ผู้ช่วยหมู่บ้านฯ
………ลงพื้นที่เพื่อติดตามและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการชุดลอกรื้อและเก็บเศษวัชพืช เศษกิ่งไม้ ต้นไผเป๊าะ ในการดำเนินการขุดลอกรื้อลำน้ำแม่ก๋อน-แม่สาย เพื่อให้น้ำไหลสะดวกในช่วงฤดูน้ำหลาก ซึ่งดำเนินการขุดลอกรื้อตั้งแต่ฝายพญา บ้านปง หมู่ที่ 7 ถึงฝายแม่ก๋อน บ้านใน หมู่ที่6 ตำบลช่อแฮ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
………โดยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยการประสานงานของนายปัญจพัฒน์ สิริกรวัฒนกุล สจ.เขตที่ 6 อ.เมืองแพร่ และเทศบาลตำบลช่อแฮให้การสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการดำเนินงานในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น