วุฒิสภาประกาศผลตัดสินโครงการกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรม ประจำปี 2564

ผู้สื่อข่าว จ.แพร่รายงาน ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ผลการพิจารณาตัดสินโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรม ของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา และภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ครั้งที่ 1 ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา และภาคี เครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 เพื่อเชิญชวนให้เครือข่ายผู้นำ นักประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ส่งโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุน การจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา และภาคืเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 นั้น

บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำ นักประชาธิปไตยวุฒิสภา และภาคีเครือข่ายชองวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ประเภทการจัดทำสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผ่าน Facebook Fanpage ประเภทการประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน และประเภทการประกวดบทเพลงพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย

เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครอง อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ และภารกิจของวุฒิสภาให้เป็นที่รู้จักของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น ผ่านการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา และภาคีเครีอข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่เห็นควร ให้ได้รับการสนับสนุนเงินรางวัล ดังนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของ จ.แพร่มีผู้ที่ได้รับรางวัลเพียงคนเดียวคือ นายกวีวัธน์ เมฆแสน ครู ร.ร.บ้านไผ่ล้อม อ.ลอง จ.แพร่ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ชนะเลิศได้รางวัล 10,000 บาท ประเภทบุคคลที่เสนอเป็นครั้งแรกหรือบุคคลที่เคยเสนอ ภาคเหนือ ประเภทประกวดบทเพลงพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย (รายละเอียดตามประกาศ)

ร่วมแสดงความคิดเห็น