เชียงใหม่ นำมาตรการ Bubble and Seal มาใช้ในกลุ่มแรงงานก่อสร้างและกลุ่มแรงงานในโรงงาน

วันนี้ (3 ส.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ยังคงทวีความรุนแรง โดยเฉพาะไวรัสกลายพันธุ์ชนิดสายพันธุ์เดลตา ที่เชื้อสามารถแพร่กระจายและติดต่อกันได้โดยง่ายทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้พิจารณานำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) และมาตรการการเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและสถานที่ทำงานภายใต้การกำกับควบคุม (Sealed Route) มาใช้บังคับให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานก่อสร้างในพื้นที่และกลุ่มแรงงานในโรงงาน

โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีมติให้ออกประกาศ ฉบับที่ 22 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับกลุ่มแรงงานก่อสร้างและกลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน โดยขอความร่วมมือให้เจ้าของสถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับแรงงาน สถานประกอบกิจการหรือโรงงานทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ นำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) มาใช้บังคับอย่างเข้มงวด กรณีสถานที่พักหรือสถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับแรงงาน อยู่คนละแห่งกับสถานที่ทำงาน ให้นำมาตรการการเดินทางเคลื่อนย้าย ระหว่างที่พัก และสถานที่ทำงานภายใต้การกำกับควบคุม (Sealed Route) มาบังคับใช้ตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค และตามแนวทางที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ผู้ประกอบการ เจ้าของสถานที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับแรงงาน จะต้องมีเอกสารแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ของกิจการแคมป์ แสดงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ โดยให้สาธารณสุขอำเภออำนวยความสะดวก และให้คำปรึกษาแก่เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการ

หากมีกรณีเกิดการแพร่ระบาดขึ้นในสถานที่พักอาศัยชั่วคราว สถานประกอบการหรือโรงงาน ให้ผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่พักอาศัย สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ โดยจะต้องให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อให้คำแนะนำในการปรับระดับความเข้มข้นของมาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ดำเนินการตรวจสอบ กำกับดูแล ประเมินผลการปฏิบัติ และให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการหรือผู้รับผิดชอบในสถานประกอบกิจการหรือโรงงานในการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติด้านสาธารณสุขของสถานประกอบกิจการหรือโรงงาน ผู้ใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558


ศราวุธ เจิมจันทร์/นันธิกา กิจปาโล ..ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
3 สิงหาคม 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น