อบจ.แพร่ เพิ่มปริมาณน้ำ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านหางนา ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง

เมื่อ3 สิงหาคม 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มอบหมายให้ สจ.โชคชัย พันศิริวรรณ รองประธานสภา อบจ.แพร่ และ ส.อบจ.เขต 3 อ.ร้องกวาง และเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.แพร่ นำเรื่องจักรกล  ร่วมกับ นายสมนึก ดวงใน นายก อบต.น้ำเลา ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชน ดำเนินการ ขุดร่องน้ำ เข้าสระพัฒนาที่ดิน (สระ 50 ไร่) บ้านหางนา หมู่ 7 ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ จำนวน 2 จุด

  • จุดที่ 1 ความกว้างขนาด 3.00 ม. ยาว 10.00 ม. ลึก 2.50 ม.
  • จุดที่ 2 ความกว้าง 3.00 ม. ยาว 10.00 ม. ลึก 2.5 ม.

เพื่อให้น้ำไหลเข้าสระสะดวก ให้มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น และเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น