(มีคลิป) อำเภอปัว เปิดงานนิทรรศการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทดสอบโปรแกรมของผู้ประกอบการ (Champ) เตรียมรับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 หอประชุมบ้านเก็ต หมู่ 2 ต.วรนคร อ.ปัว จ. น่าน นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว เป็นประธานเปิดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทดสอบโปรแกรมของผู้ประกอบการ (Champ) เพื่อสนับสนุนการจัดทำโปรแกรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (Decentralized Hand – On Program Exhibition : D – HOPE) ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเพื่อรองรับการบริการนักท่องเที่ยวได้ มีการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชน และชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมายให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปัว และชุมชนบ้านเก็ต ร่วมขับเคลื่อนส่งเสริมการท่องเที่ยวและการให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยความประทับใจ

นายสมเกียรติ  อาจสังข์ นายอำเภอปัว กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสร้างโอกาสสร้างอาชีพ
ให้ชุมชนการมีรายได้ที่มั่นคง โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ให้เกิดความเข้มแข็ง
ในการขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยว มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพัฒนารูปแบบนวัตกรรมสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการส่งเสริมการตลาดด้าน
การท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

นางลำไย หานิพัฒน์ ผู้ประกอบการกลุ่มผลิตขนมทองม้วนชุมชนบ้านเก็ต เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณลงมาเพื่อพัฒนาอาชีพต่างๆ ของกลุ่มบ้านเก็ตทั้งหมด 10 กลุ่ม รองรับการท่องเที่ยวในอนาคต วันนี้เป็นการจัดนิทรรศการทดลองของผู้ประกอบการก่อน ว่าจะได้ผลตอบรับมากน้อยดีหรือไม่ หรือมีปัญหาอะไรบ้าง ความคาดหวังของผู้ประกอบการชุมชนบ้านเก็ต คืออยากต่อยอดอาชีพให้ขยายมากขึ้นเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ภายหลังสถานการณ์โรคโควิด-19 คลี่คลายลง เมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาในพื้นที่มากขึ้นจะมีฐานการเรียนรู้ในชุมชน 10 ฐาน ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนบ้านเก็ต(ชุมชนไทลื้อ) เป็นกิจกรรมที่ดีที่ชุมชนบ้านเก็ตจะได้มีการต่อยอดอาชีพพื้นฐานของหมู่บ้านเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในอนาคต และเป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งอาหาร กิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตในชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยว ปี 2564 กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปัว ดำเนินกิจกรรม
2 กิจกรรม ได้แก่กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ) ผลิตภัณฑ์เด่น และการทดสอบโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ
ร่วมด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น