คณะแพทยศาสตร์ มช.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการเตรียมผู้นำสายปฏิบัติการ เพื่อการทำงานในศตวรรษที่ 21” รุ่นที่ 7

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ  โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ หลักสูตรการเตรียมผู้นำสายปฏิบัติการ เพื่อการทำงานในศตวรรษที่ 21” รุ่นที่ 7 (Management for Excellence Supervisory : MES7) โดยมี รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม เพื่อให้บุคลากรระดับหัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วยงาน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ “เก่งงาน เก่งคน เก่งการจัดการ พัฒนาความรู้และทักษะด้านคน เงิน ของ เพื่อดึงศักยภาพความเป็นผู้นำออกมาอย่างเต็มที่ ” เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ณ ศูนย์ MTEC ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยจัดการอบรมในรูปแบบการอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

ร่วมแสดงความคิดเห็น