ทต.ช่อแฮทำ MOU กับ สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.พะเยา

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 64 เวลา 10.00 น. พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะ จ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง พร้อมด้วย นายอดุลย์ ไหลทุ่งนายกเทศมนตรีต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ และคณะ ได้เดินทางไปลงนามข้อตกลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ทำขึ้นระหว่าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาโดย นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ โยธาธิการและผังเมืองจ.พะเยา กับเทศบาล ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่

โดยนายอดุลย์ ไหลทุ่งนายกเทศมนตรี ต.ช่อแฮ จ.แพร่ ที่จะบูรณาการในการดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มขีดความในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 6 โดยจะปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้ ข้อ 1. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมตามรอยอารยธรรมล้านนา งบประมาณ 100,000,000 บาท กิจกรรม ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมตามรอยอารยธรรมล้านนา และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการท่องเที่ยว งบประมาณ 100,000,000 บาท รายการ (ครุภัณฑ์ /สิ่งก่อสร้าง) ก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ วัดพระธาตุช่อแฮ งบประมาณ 10,000,000 บาท เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 6 จะโอนทรัพย์สิน0ให้ เทศบาลต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ ข้อ 2.เทศบาลต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ ยินดีรับโนทรัพย์สินตามรายการข้างต้นและจะบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บำรุงรักษา มิให้เกิดความเสียหายและสามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป ในการนี้นายปัจพัฒน์ สิริกรพัฒนกุล สจ.อบจแพร่ ร่วมเดินทางไปด้วย

พร้อมนี้พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะ จ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ได้ลงนามยินยอมให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 6 ทำการก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ วัดพระธาตุช่อแฮ ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประโยชน์ต่อประชาชน และยินยอมให้หน่วยงานผู้ดำเนินโครงการเข้ามาดำเนินงานในพื้นที่บริเวณวัดพระธาตุช่อแฮได้ ลงนาม ณ วันที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ซึ่งตามโครงการจะทำในปี
งบประมาณ 2566-2569

ร่วมแสดงความคิดเห็น