แม่ฮ่องสอน ส่งมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ จำนวน 111 หลัง เฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ ภายใต้โครงการซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ จำนวน 111 หลัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา

ทั้งนี้ นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ น.ส.เพชรประทุมมาพร ทองอุ่นเกตุมณีศา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯพร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิก เข้าร่วมพิธี โดยมีมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการทยอยส่งมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ จำนวน 111 หลัง ที่ซ่อมแซมสร้างบ้านให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ตลอดจน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการซ่อมสร้างบ้าน และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก ในการดำรงชีวิตให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ที่มีบ้านไม่มั่นคง ไม่เหมาะสม หรือไม่ปลอดภัยกับการดำรงชีวิต กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คนพิการและผู้สูงอายุ จำนวน 83 ครอบครัว ผู้ยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัย จำนวน 28 ครอบครัว รวม 111 หลัง ซึ่งในวันนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการส่งมอบบ้าน จำนวน 2 หลัง ได้แก่

หลังที่ 1 นายคมสัน ผ่องศรี บ้านแม่นาเติง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย

หลังที่ 2 น.ส.พนิดา ก๋องกันทา บ้านห้วยปู หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย
การดำเนินโครงการซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 111 หลัง ปรากฏว่ามียอดการดำเนินการซ่อมสร้างบ้าน ให้ผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติ ได้ถึง 121 หลัง ใน 7 อำเภอ โดยจะได้มีการส่งมอบบ้านให้กับประชาชนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น