บ้านหัวฝาย หมู่ 11ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่จัดอบรมสมุนไพรฟ้าทะลายโจรปลูกเดือนแม่เก็บเดือนพ่อ

เมื่อวันที่19กันยายน 2564สิบตรี ปนะสิทธิ์ เกษสุดาภรณ์ศักดิ์ผญบ.ม11ต.หัวฝายกำนัน ดร.พิศมัย สบายสงค์
ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ม11ต หัวฝาย/คณะกรรมการกองทุนฯ ม11ต หัวฝาย ร่วมอบรมโครงการส่งเริมและพัฒนาอาชีพ”ปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร”เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ”โดยวิทยากรกระบวนการ4ท่านดังนี้ นาง มาลี ชัยธิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการบรรยายเรื่อง
“การป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด”นาง ดวงมณี นวลจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชมชนชำนาญการ บรรยายเรื่อง“การพัฒนาสร้างอาชีพให้คนในชุมชนไม่ข้องแวะเกี่ยวกับยาเสพติด”นาง รตนมน วังแผน ผอ รพสต บ้านป่าผึ้ง ต หัวฝาย บรรยายเรื่อง “หลักการใข้ประโยชน์ที่ถูกต้องของสมุนไพรในการรักษาโรค”และพัฒนาสร้างอาชีพแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีผญ นรินทร์ งาต้น ปราญช์ชาวบ้านวิทยากรกลุ่มบรรยายเรื่องวิธีการเตรียมพื้นที่ปลูก/การดูแลเพื่อเสริมสร้างอาชีพ/แก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่11 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น