จ.ตาก จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 เพื่อให้การพัฒนาแรงงานและการฝึกอาชีพ มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้(20 ก.ย.64) เวลา 09.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 ด้วยวิธีการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นางนุจลี ตามล นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก และคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม


เบื้องต้นที่ประชุมได้รับทราบผลการคัดเลือกอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการจัดทำแผนและผลการพิจารณาเป้าหมายพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด พ.ศ.2565 – 2570 (แผน 6 ปี) ของจังหวัดตาก ประกอบด้วย อุตสาหกรรมภาคการเกษตร เป้าหมาย 10,820 คน ,ภาคการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ เป้าหมาย 2,580 คน และกลุ่มธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว เป้าหมาย 4,300 คน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดตาก พ.ศ.2565 – 2570 ซึ่งแบ่งระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ต่าง ๆ ออกเป็น 3 ระยะ คือ แผนระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) เน้นกิจกรรม/โครงการด้านการฝึกอบรมฝีมือ แรงงาน รวมถึงการจัดประชุมหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับเปลี่ยนแผนของหน่วยงานภาคการศึกษา และพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังคน ,แผนระยะกลาง (1 – 3 ปี) เน้นด้านการฝึกอบรมและการประชาสัมพันธ์ เช่น การพัฒนาและจัดทำหลักสูตร เครื่องมืออุปกรณ์พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ การพัฒนาเว็ปไซต์ สื่อออนไลน์ การจัดทำ/พัฒนาเอกสารเผยแพร่ สื่อออิเล็กทรอนิกส์ คู่มือการพัฒนาฯ และคู่มือการฝึกอบรม

ส่วนแผนระยะยาว (มากกว่า 3 ปี) เน้นการพัฒนาระบบกลไกที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนของหน่วยงานต่าง ๆ การส่งเสริมสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการเงิน ให้แก่หน่วยงานฝึกอบรม การพัฒนาและรับรองสถานฝึก ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์ประเมินรับรองความรู้ ความสามารถ การจัดตั้งเครือข่ายการพัฒนากำลังคน รวมทั้งการจัดทำทะเบียนเครือข่าย
โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้เสนอแนะให้มีการพัฒนาเพิ่มศักยภาพกลุ่มธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมไว้รองรับนักท่องเที่ยว หากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง เนื่องจากจังหวัดตากมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ทั้งเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และทางธรรมชาติ ด้วยการจัดแผนการอบรมให้ความรู้แก่มัคกุเทศน์ เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้องไปนำเสนอแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชม และเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไกด์เถื่อน ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาในพื้นที่ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น