(มีคลิป) ประเพณีถวายข้าวมธุปายาส

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม “งานประเพณีถวายข้าวมธุปายาส” โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ณ วัดหมอกจําแป่ ชุมชนบ้านหมอกจําแป่ หมู่ที่ 1 ต.หมอกจําแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 18.00 น. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอนเป็นประธานในการเปิด กิจกรรมงานประเพณีถวายข้าวมธุปายาส ณ วัดบ้านหมอกจำแป่ ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายญาณทัธ สิริวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้กล่าวรายงาน

การจัดกิจกรรม “ประเพณีต่างซอมต่อหลวง” หรือ “งานประเพณีถวายข้าว มธุปายาส” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณีวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ มีอัตลักษณ์อันทรงคุณค่า และเสน่ห์ที่โดดเด่นเอื้อต่อการพัฒนาและสร้างมูลค่าทาง เศรษฐกิจให้กับพื้นที่ได้ตลอดถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทาง มาสัมผัสขนบธรรมเนียม ประเพณี ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้ ให้แก่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รอง ผวจ. แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า “งานประเพณีถวายข้าวมธุปายาส” ภายใต้โครงการ “พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ ภาคเหนือ”จังหวัดแม่ฮ่องสอนประจําปีงบประมาณพ.ศ.2564นี้นับว่าเป็นการจัด กิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มี อัตลักษณ์อันทรงคุณค่า และเสน่ห์ที่โดดเด่นเอื้อต่อการพัฒนาความสามัคคีกลมเกลียว เป็นหนึ่งเดียวและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ได้

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ อัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว และทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนต่อไป ขอขอบคุณส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนราชการท้องถิ่น ผู้นําชุมชน เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชนบ้านหมอกจําแป่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ทําให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสําเร็จ ได้ด้วยดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น