นักเรียน รร.สันกำแพง รับรางวัลเยาวชนดีเด่น จ.เชียงใหม่

นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง รับรางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย
1. นายชูศักดิ์ สุทธนิล
2. นายณัฐวัฒน์ แก้วกี
3. นางสาวนัทพร ก๋ายอด
4. นางสาวฐิตาพร เรืองงาม
ในโอกาสเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 จากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยเข้ารับเกียรติบัตรจากนางจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น