เปิดแผน​ “แก้ปัญหาหนี้ครูทั้งระบบ 9 แสนคน หนี้รวม 1.4 ล้านล้านบาท เยอะสุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครู วงเงิน 8.9 แสนล้านบาท

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ห่วงใยต่อสถานการณ์ปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึษา ซึ่งปัจจุบันพบว่าครูทั่วประเทศประมาณ 9 แสนคน คิดเป็น 80% มีหนี้รวมกัน 1.4 ล้านลบ. โดยเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุด คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู วงเงิน 8.9 แสนลบ. คิดเป็น 64% รองลงมาคือ ธนาคารออมสิน วงเงิน 3.49 แสนลบ. คิดเป็น 25%

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบแล้ว ระยะแรกจะดำเนินการ 3 แผนงาน ได้แก่

1.โครงการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน

2. เจรจากับสถาบันการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาครูรายที่ถูกฟ้อง พร้อมแนวทางการแก้ปัญหาของผู้ค้ำประกัน

3.การจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ทางด้านการวางแผนและการสร้างวินัยทางการเงินและการออม

สำหรับการช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาในเรื่องเงินกู้ กยศ. ได้ขยายกรอบวงเงินการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 เป็น 40,000 ลบ. สำหรับผู้กู้ยืม จำนวน 7 แสนราย ขยายเวลายื่นขอกู้ยืมเงินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น