ขาเที่ยวเฮ อุทยานแจ้ซ้อน เตรียมเปิดบริการแหล่งท่องเที่ยวและการพักค้างแรมในอุทยานแล้ว

ประกาศอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เรื่อง เปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
ตามที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนได้มีประกาศลงวันที่ 13 เมษายน 2564 เรื่อง ปีดแหล่งท่องเที่ยว
และการพักค้างแรมของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนเป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ทำการปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรม ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง นั้น
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน พิจารณาแล้ว เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่จังหวัดลำปางอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้ ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับประกาศจังหวัดลำปาง ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564


เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ได้มีมาตรการผ่อนคลายให้ประซาชนเดินทางและประกอบกิจกรรมได้มากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามาท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนและเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ยกเลิกประกาศปิดการท่องเที่ยว ประจำปี (ฉบับที่ 2) จึงอาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา 200 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ประกอบกับระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พีช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 เปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักแรมของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนทุกแหล่ง ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
โดยขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และมาตรการการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติวิถีใหม่ (New Normal) ของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตามแนบท้ายประกาศนี้โดยเคร่งครัด สามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน โทร. 189 -851-3355 ได้ทุกวันในเวลาราชการ
จึงประกาศให้ทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น