(มีคลิป) จ.ลำปาง เสริมประสิทธิภาพการบริหารการคลัง จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ แก่หน่วยงานภาครัฐ

จังหวัดลำปาง เดินหน้าสร้างค่านิยม “โปร่งใส และสุจริต” เสริมประสิทธิภาพด้านการบริหาร การเงินการคลังและพัสดุ นำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของหน่วยงานส่วนราชการในพื้นที่ เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมองค์ความรู้เรื่องวิธีปฏิบัติ
โดยการฝึกอบรม ทางสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ได้เปิดพื้นที่จัดการอบรมขึ้นในลักษณะรูปแบบ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเว้นระยะห่าง เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และวิธีการปฏิบัติ เกี่ยวกับงานด้านการเงินการคลัง การพัสดุ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานส่วนราชการและองค์กรภาครัฐในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการ “ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง การพัสดุ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564” ซึ่งได้จัดการฝึกอบรมขึ้น ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง มีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ โดยมีข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง นักวิชาการบัญชี พัสดุ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน ของหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ในเขตพื้นที่จากทั่วทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง เข้าประชุมสัมมนาร่วมรับการฝึกอบรม

ทั้งนี้ สำหรับการประชุมสัมมนาและฝึกอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าว ทางจังหวัดลำปาง โดยสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ได้จัดทำขึ้น เพื่อต้องการส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่การบริหารราชการการคลัง ทั้งด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ให้ผู้ปฏิบัติงานระดับหัวหน้ากอง หัวหน้าฝ่าย รวมถึงข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงานของส่วนราชการ ได้รับทราบถึงข้อกฎหมายใหม่ๆ รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติตามกฎกระทรวงการคลัง ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนและประกาศใช้ในฉบับล่าสุด โดยทั้งหมดเพื่อจะให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารการเงิน การคลัง และการพัสดุ ของแต่ละหน่วยงานองค์กรส่วนราชการในจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการไปอย่างสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้


โดยในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสุภาภรณ์ จุลละสุภา คลังจังหวัดลำปาง เป็นหัวหน้าคณะ นำทีมวิทยากรเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงาน สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง มาบรรยายให้ความรู้และให้ข้อคิดในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงิน การคลัง และพัสดุ อาทิ การให้ความรู้แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง, การให้ความรู้ในเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการ, การให้ความรู้ในเรื่องข้อกฎหมาย รวมถึงมาตรการในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน, การให้ความรู้ในเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติว่าด้วยการพัสดุ การควบคุมภายในเพื่อบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีข้อควรปฏิบัติตามระเบียบใหม่ที่แก้ไขพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง

อาทิ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 รวมถึงข้อกำหนดกระทรวงการคลัง ทั้งในเรื่องการกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560, การกำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง, การกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560, การกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560, การกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561, การกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562 และ การกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น