(มีคลิป) กฟผ.แม่เมาะ มอบเงินค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่า มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท แก่กรมป่าไม้

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำเงินค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าที่ปลูก และค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนฯ มอบให้แก่กรมป่าไม้ พร้อมร่วมปรึกษาแผนนำเงินกลับมาใช้ประโยชน์ ทำการปลูกป่าชดเชยในพื้นที่ สานต่อเจตนารมณ์การปรับปรุงฟื้นฟูบริเวณพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ให้กลับมามีสภาพที่ดีกว่าเดิม

นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดหน่วยงานเหมืองแม่เมาะ ร่วมกันเป็นตัวแทนในนามการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำเงินค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าที่ปลูก และค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์ หรือ รักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ รวมจำนวนกว่า 20,000,000 ทำพิธีส่งมอบให้แก่หน่วยงานกรมป่าไม้ ตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งได้มีการทำพิธีมอบเงินจำนวนดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ให้แก่นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ซึ่งเป็นผู้แทนในนามหน่วยงานกรมป่าไม้ประจำเขตพื้นที่ โดยมีทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งสองฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ ณ ที่บริเวณเรือนรับรองเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

โดยในครั้งนี้ นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนในนามหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ได้มอบเงินจำนวน 16,950,544.20 บาท (-สิบหกล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าร้อยสี่สิบสี่บาทยี่สิบสตางค์-) ให้แก่กรมป่าไม้ เพื่อเป็นการชำระค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าที่ปลูก ตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาตประทานบัตร ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ขอเข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อใช้ในการทำเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์และเททิ้งมูลดินทราย โดยเป็นการชำระเงินประมาณสามเท่าของพื้นที่ที่ใช้ในกิจกรรมการทำเหมือง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและเงื่อนไขของกรมป่าไม้

พร้อมกันนี้ ได้มอบเงินอีกจำนวน 3,949,381.20 บาท (-สามล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์-) ให้แก่กรมป่าไม้ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทน เพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขแนบท้ายของหนังสืออนุญาตที่ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สามารถเข้าทำประโยชน์สร้างคลองผันน้ำ ภายในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้ โดยโอกาสเดียวกันนี้คณะผู้บริหารตัวแทนของสองหน่วยงาน ได้มีการร่วมปรึกษาแผน ในการที่จะนำเงินค่าปลูกป่าชดเชยฯ ที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ได้ชำระต่อกรมป่าไม้ กลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ซึ่งผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ได้กล่าวเสนอขอความอนุเคราะห์หากเป็นไปได้ อยากให้มีการวางแผนนำเงินกลับมาใช้ปลูกป่าชดเชยในจังหวัดลำปาง เพื่อจะได้สานต่อเจตนารมณ์ของทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และของกรมป่าไม้ ในการที่จะส่งเสริมและฟื้นฟูปรับปรุงสภาพพื้นที่ ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ได้ใช้ประโยชน์ไปแล้ว ให้กลับคืนสภาพมาเป็นผืนป่าธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม หรือ ดีกว่าเดิม

ร่วมแสดงความคิดเห็น