โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และประเมินผลเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ นำโดยผู้อำนวยการประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูถัมถ์ จัดการอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และประเมินผลเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA 2022) รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom โดย ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ วิทยากรประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาทิตย์ ธรรมเชื้อ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตัวแทนครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ คณะครูโรงเรียนฝางชนูถัมถ์ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนฝางชนูถัมถ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น