จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรม ” วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ประจำปี พ.ศ.2564

………,.เมิ่อเวลา 09.00 น. วันพฤหัสที่ 21 ต.ค. 2564 ณ.สำนักสงฆ์ธุดงคสถานพรรัตนะแพร่ ( วัดในโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ) ในเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
………..นายสมหวัง พ่วงบางโพธิ์ ผวจ.แพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2564 นายชิดชนก สุขมงคล ผ.อ.สำนักพื้นที่บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 กล่าวรายงานถึงวัถตุุประสงค์ ด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.พ.ศ.2533 กำหนดให้ วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” จึงได้ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ จัดโครงการ “วันรักค้นไม้ประจำปีของชาติ” ในวันนี้ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งกำหนดเป็นวัน ” รักต้นไม้ประจำปีของชาติ”
……….กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ โดยการรดน้ำใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดแต่งกิ่งหรือพุ่มไม้ กำจัดวัชชพืช ให้ต้นไม้เจริญเติบโต เป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดความสวยงาม พร้อมกับปลูกต้นรวงผึ้ง สร้างฝายชะลอน้ำ ผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นะกศึกษา และประชาชนในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างความตระหนัก รู้ในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเสริมสร้างความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
……..การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน อย่างดียิ่ง ทั้งนี้ได้ดำเนินการตาม มาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 อย่างเคร่งคัด โดยลดขนาดและขั้นตอนการจัดงานตามความจำเป็นอย่างเหมาะสม

ร่วมแสดงความคิดเห็น