ซิลลิค ฟาร์มา ยืนยัน “โมเดอร์นา”ลอตแรก 560,000 โดส ถึงไทยไม่เกินวันที่ 5 พ.ย. 64

ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ออกแถลงการณ์ยืนยัน “วัคซีนโมเดอร์นา 560,000 โดส จะจัดส่งถึงไทย ไม่เกินวันที่ 5 พ.ย. 64 จะสามารถส่งมอบวัคซีนรวม 1.9 ล้านโดส ให้ประเทศไทยภายในไตรมาส 4 ปีนี้
แซดพี เทอราพิวติกส์ หน่วยธุรกิจภายใต้ ซิลลิค ฟาร์มา พันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นทางการของโมเดอร์น่า ในประเทศไทย ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามกําหนดการล่าสุดที่ได้รับการยืนยันจากโมเดอร์น่า วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่า จํานวน 560,000 โดส จะจัดส่งถึงประเทศไทยภายในไม่เกินวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 โดย

บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านเพื่อรองรับการขนส่งและการกระจายวัคซีนทันทีที่วัคซีนมาถึง ประเทศไทย บริษัทฯ ยังคงยืนยันตามที่ได้รับการยืนยันจากโมเดอร์น่าว่าจะสามารถส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่า รวมทั้งสิ้น 1.9 ล้านโต๊ส ให้ประเทศไทยภายในไตรมาสสี่ ปี 2564 สําหรับวัคซีนส่วนที่เหลืออีกจํานวน 6.8 ล้านโต๊ส ซึ่งได้ลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีนกับองค์การเภสัชกรรมไปแล้วนั้น คาดว่ายังคงสามารถส่ง มอบได้ในไตรมาสแรกของปี 2565

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการส่งมอบวัคซีนที่เพียงพอให้แก่ประเทศไทยจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แซดพี เทอราพิว ติกส์ ยังได้ยื่นเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนแหล่งผลิตวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์น่าในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เพื่อเป็นแหล่งผลิตสนับสนุน เพิ่มเติม ขณะนี้ กําลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยบริษัทฯ กําลังทํางานอย่างใกล้ชิดกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้การขอขึ้นทะเบียนแหล่งผลิต เพิ่มเติมเป็นไปอย่างราบรื่น และจะเรียนให้ทุกท่านทราบอีกครั้งเมื่อมีความคืบหน้าของการดําเนินการ ดังกล่าว

แซดพี่ เทอราพิวติกส์ ยังคงยึดมั่นในการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย เพื่อให้บรรลุการฉีด วัคซีนแก่ประชาชนตามเป้าหมายของประเทศ ด้วยการเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ ประชาชนชาวไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น