ประชาชนชาวลำปาง ร่วมทำกิจกรรมดูแลรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

หลายหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง บูรณาการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง สานงานโครงการ “อาสาประชารัฐ รวมใจไทยปลูกต้นไม้” นำกลุ่มพลังมวลชนชาวลำปาง ร่วมกันรดน้ำใส่ปุ๋ยบำรุงดิน เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำพื้นที่จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ในใจคน สร้างจิตสำนึกรักต้นไม้ให้กับชาวลำปาง” เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ร่วมกันสานพลังรวมใจประชาชนในเขตพื้นที่ สืบสานพระราชปณิธานองค์แม่ฟ้าหลวง ช่วยกันลงแรงดูแลบำรุงรักษาต้นไม้เพื่อการฟื้นฟูผืนป่าธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ณ ที่บริเวณพื้นที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน อ.ลป.1 ในเขตท้องที่ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีนายอนวัช สัตตบุศย์ ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการ ข้าราชการจากสังกัดหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงตัวแทนพี่น้องประชาชนจิตอาสาจากชุมชนต่างๆ ในเขตท้องที่อำเภอเกาะคา รวมจำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมทำความดี ช่วยกันรดน้ำใส่ปุ๋ยบำรุงดิน และปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในบริเวณพื้นที่ว่างเปล่า

ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ และได้มีมติภายหลังกำหนดให้ใช้ชื่อในวันดังกล่าวว่า “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” โดยเพื่อต้องการให้ประชาชนชาวไทย ได้ทำกิจกรรมสืบสานตามรอยพระราชปณิธานของพระองค์ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ในการที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ ด้วยการปลูกต้นไม้ และให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนชาวไทยในจังหวัดลำปาง ได้น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้น้อมใจร่วมกันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง จึงได้ร่วมกับหลายหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ขึ้น พร้อมกับได้นำตัวแทนประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขตพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้และปลูกเพิ่มเติม เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โดยการทำกิจกรรมเนื่องในวัน “รักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564” ทางจังหวัดลำปาง ได้นำตัวแทนประชาชนจิตอาสาจากทุกหมู่เหล่า ทั้งกว่า 200 คน ร่วมแรงกายแรงใจลงพื้นที่แปลงปลูก บำเพ็ญประโยชน์ดูแลรักษาต้นไม้ ทำการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย และรดน้ำให้กับพันธุ์กล้าไม้ที่ได้เคยทำการปลูกไว้ ในโครงการ “อาสาประชารัฐ รวมใจไทยปลูกต้นไม้” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 บนเนื้อที่กว้างกว่า 20 ไร่ และในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ทางกลุ่มตัวแทนประชาชนจิตอาสาชาวลำปาง ยังได้ช่วยกันปลูกต้นไม้ทดแทนต้นเดิมที่เฉาตาย พร้อมกับปลูกเพิ่มเติมลงในบริเวณพื้นที่ว่างเปล่าอีกกว่า 5 ไร่ ซึ่งบนพื้นที่แปลงปลูกต้นไม้แห่งนี้ ทางจังหวัดลำปางได้มีการปลูกกล้าพันธุ์ไม้ยืนต้นโตเร็วแบบผสมผสานไว้ รวมมากกว่า 16 ชนิด มีทั้งพันธุ์ไม้มงคล ไม้เศรษฐกิจ และไม้ผลต่างๆ อาทิเช่น สัก รวงผึ้ง มะค่าโมง ไผ่ หว้า มะขาม มะไฟ มะฮอกกานี รวมถึงไม้หอม และไม้ดอกชนิดต่างๆ เป็นต้น โดยการปลูกไม้แบบผสมผสาน ก็เพื่อมุ่งหวังที่จะให้ในอนาคตประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์จากป่า ตามหลักแนวคิดปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง พออยู่ พอกิน พอใช้ และเพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น