จังหวัดเชียงใหม่ ขยายเวลา กําหนดให้พื้นที่ “ย่านตลาดนวรัฐ ตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุทร และตลาด สท.เก๊า” เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง อีก 14 วัน ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศให้พื้นที่ย่านตลาดนวรัฐ ตลาดเมืองใหม่ ตําบลช้างม่อย อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง เป็นเวลา 14 วัน ซึ่งมีผลตั้งแต่ วันที่ 5 ถึง 18 ตุลาคม 2564 และต่อมาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคําสั่งที่ 185/2564 เรื่อง ปิดสานที่เสียงเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ให้ปิดพื้นที่ตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุทร และตลาด สท.เก๊า ตําบลช้างม่อย อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อดําเนินการ ควบคุมโรคและทําความสะอาดพื้นที่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ซึ่งคําสั่งจะมีผลถึงกําหนดในวันที่ 22 ตุลาคม 2564

ในคราวประชุมคณะทํางานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 18ตุลาคม 2564 ได้พิจารณามาตรการเพื่อรองรับการเปิด ดําเนินการของตลาดที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาสั่งปิด เพื่อควบคุมโรค และทําความสะอาดพื้นที่ รวมถึงพื้นที่ตลาดอื่น ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้กลับมาเปิดดําเนินการ ได้โดยปกติ ภายใต้มาตรการควบคุมโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ให้มีความต่อเนื่อง และเป็นการกําหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเข้าไปในพื้นที่ ตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุทร และตลาด สท.เก๊า และพื้นที่โดยรอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบ ออกปรกาศ

ข้อ 1 ขยายระยะเวลากําหนดให้พื้นที่ย่านตลาดนวรัฐและตลาดเมืองใหม่ ตําบลช้างม่อย อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และในพื้นที่โดยรอบ เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง อีก14 วัน

ข้อ 2 กําหนดให้พื้นที่ตลาดเมืองสมุทร และตลาด สท.เก๊า ตําบลช้างม่อย อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ต่อเนื่อง เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง

ข้อ 4 ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่ (ศปก.ทน.) เป็นผู้รับผิดชอบ ในการกําหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการเข้า-ออก พื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้เหมาะสม กับพื้นที่ โดยออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเข้าไปยังพื้นที่เฝ้าระวังสูง โดยอาศัยอํานาจ ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ข้อ 4 ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่ (ศปก.ทน.) จัดเตรียมบุคลากร และเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการบังคับใช้มาตรการตามที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่ (ศปก.ทน.) ได้ประกาศกําหนด

ร่วมแสดงความคิดเห็น