กองบิน41 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมด้วยทหารกองประจำการจากกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 จำนวน 50 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งเพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองแม่ข่าในด้านต่างๆ ทั้งภูมิทัศน์ริมน้ำ และระบบนิเวศในลำน้ำ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการจัดกิจกรรม ณ ริมคลองแม่ข่า หลังวัดนันทาราม (ชุมชนวัดนันทาราม และชุมชนศรีปิงเมือง) เทศบาลนครเชียงใหม่
คลองแม่ข่า มีความยาวกว่า 31 กิโลเมตร ในอดีตเป็นคลองที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำในคลองในการอุปโภคบริโภคได้ แต่ด้วยการขยายตัวของเมืองในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา เกิดชุมชนแออัดที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ส่งผลให้คลองมีขนาดแคบลงและทรุดโทรม ทั้งยังมีการทิ้งน้ำเสียลงสู่คลองโดยไม่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ทำให้คลองแม่ข่าเกิดปัญหาน้ำเน่าเสียมายาวนาน ไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้อีก
ดังนั้น กองบิน 41 จึงร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เพื่อร่วมกันพัฒนาคลองแม่ข่าให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการดำเนินงานตามโครงการจิตอาสา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น