ทต.บ้านกลาง จัดประชุมประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นของ ปชช. เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ ในการจัดการขยะ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:00 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตําบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานฯ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง

โดยเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ดำเนินการพิจารณายกเลิก ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงเทศบัญญัติ ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยเดิม และได้ยกร่าง 1.ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง ว่าด้วยการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป ฯ, 2.ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านกลาง ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อฯ , 3.ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านกลาง ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลฯ ขึ้นใหม่ เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ หรือสิ่งปฏิกูล เป็นไปตามบทบัญญัติหรือข้อกำหนดของกฎหมายหรือระเบียบ ที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก หลักเกณฑ์ รูปแบบ ขั้นตอนของวิธีการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ ทำให้เทศบัญญัติเดิมมีความหมาย ไม่เหมาะสมกับการบริหารในปัจจุบัน ในโอกาสนี้ ได้มีตัวแทนภาคประชาชนตำบลบ้านกลาง ,ผู้นำชุมชนตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็น รวมทั้งผู้บริหาร,สมา ชิกสภา,หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น