“เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และเกษตรอำเภอแม่ออน ออกติดตามและตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจฯแปรรูปผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีดบ้านดอนทราย”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 น. นางสาวพีรดี เหมวิรัช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวธิดารัตน์ ไชยมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับ นายรัตณ์ ผุสดี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเเชียงใหม่ พร้อมทีมงาน ในการตรวจเยี่ยมและติดตามงานการเลี้ยงจิ้งหรีด จำนวน 4 สายพันธ์ุคือ สะดิ้ง, จิ้งโกร่ง ทองดำ, ทองแดง และการเลี้ยงด้วงมะพร้าว เพื่อเตรียมความพร้อมของกลุ่มในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ โดยมีนางเดือนเต็มดวง สุภาเฟย ประธานกลุ่มวิสาฯ พร้อมสมาชิกกลุ่มฯ เป็นผู้ให้ข้อมูล ณ วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแปรรูปผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด”บ้านดอนทราย” หมู่ที่ 8 ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่/////

ร่วมแสดงความคิดเห็น