หลากชนเผ่า คนพื้นเมืองแม่สรวยตื่นตัวคึกคักร่วมใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย 6 องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีทั้งหมด 108 เขตเลือกตั้ง 116 หน่วยเลือกตั้ง
โดยการเปิดหีบลงคะแนนเวลาตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ได้มีประชาชนสนใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างคึกคัก มีทั้งชาวบ้าน ชาวชนเผ่าบนพื้นที่สูงหลายหมู่บ้าน ซึ่งมี อบต.ในพื้นที่ประกอบด้วย อบต.ท่าก๊อ มีผู้สมัครนายก 5 คน ส.อบต. 64 คน, อบต.วาวี มีผู้สมัครนายก 7 คน ส.อบต. 66 คน, อบต.ป่าแดด มีผู้สมัครนายก 4 คน ส.อบต. 57 คน, อบต.แม่พริก มีผู้สมัครนายก 3 คน ส.อยต.23 คน, อบต.ศรีถ้อย มีผู้สมัครนายก 2 คน ส.อบต.25 คน และ อบต.เจดีย์หลวง มีผู้สมัครนายก 2 คน ส.อบต.13 คน

โดยแต่ละหน่วยเลือกตั้งได้มีการจัดจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิอย่างเข้มงวด และถือปฏิบัติตามคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้มีหนังสือแจ้ง เจ้าพนักงานควบคุมโรค ได้มีคำสั่งให้ผู้ที่มีคำสั่ง กักตัว ผู้ป่วยโควิด ขอให้อำนวยความสะดวก ให้ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้มาใช้สิทธิ์ ได้ และปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโดยอาจกำหนดให้ เจ้าพนักงาน ควบคุมโรค รพ.สต. หรือ ผู้ใหญ่บ้าน อำนวยความสะดวกนำผู้กักตัวมาใช้สิทธิ อาจกำหนด ห้วงเวลาเดินทาง ที่มาใช้ให้ชัดเจน และประสานทาง เจ้าพนักงานควบคุมโรค /ผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่หน่วยเลือกตั้งได้ทราบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น