ปกครองเชียงใหม่ สร้างเครือข่าย ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) มีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึก

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ที่ทำการปกครอง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้จัดทำกิจกรรมจิตอาสา (การสร้างความตระหนักในการร่วมกันปกป้อง และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันสำคัญของชาติ) การดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาปลูกฝังอุดมการณ์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่  เพื่อสร้างเครือข่ายให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำ นึก สร้างค่านิยมให้มีความจงรักภักดี เคารพ เทิดทูน และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเห็นถึงคุณูปการที่มีต่อพสกนิกรในพื้นที่ และน้อมนำพระบรมราโชบายไปปฏิบัติ ณ ห้องประชุมกองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.เชียงใหม่


โดยมีวิทยากรจิตอาสา 904 ประกอบด้วย ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผอ.สถา บันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ร.ต.ท.พิชญนันท์ อนันชัย รอง สว. (ป.) กก.ตชด.33 นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.เชียงใหม่ และผู้ให้การสนับสนุน นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงใหม่/ผอ.ศอ.จอส.จ.เชียงใหม่ 2 รอง ผวจ.เชียงใหม่ทุกท่าน นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัด จ.เชียงใหม่ รศ.ศีลศิริ สง่าจิต ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการ บดี มทร.ล้านนา พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผกก.ตชด.33 นายพิษณุ พรมพราย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มทร.ล้านนา นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มทร.ล้านนา


โดยมี ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผอ.สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ นักศึกษาฝึกงาน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รวมจำนวน 150 คน ดำเนินการเป็นไปตามระบบการคัดกรอง เฝ้าระวัง covid-19 ของกระทรวงสาธารณสุข

ร่วมแสดงความคิดเห็น