สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครฝึกอบรม Upskill แรงงานด้านบริการสุขภาพ

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ พัฒนาทักษะกำลังแรงงานคุณภาพสูง
เข้าสู่ธุรกิจบริการสุขภาพ ในสาขาผู้ให้บริการด้านการนวดไทยและสปาเพื่อสุขภาพ

นางสาวลักขณา รุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพได้ขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะความรู้ด้านการนวดไทยและสปาเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
และบริการ โดยสร้างบุคลากรให้มีความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาความรู้ (Knowledge) มาตรฐานด้านทักษะ (Technical skill standard) และความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ (Service Professionalism) มุ่งเน้น
การเรียนรู้โดยการฝึกอบรมทั้งในห้องเรียน และการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อให้ได้บุคลากรที่พร้อมทำงานทั้งในด้านความรู้ความสามารถ การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนทักษะการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดจากการทำงานจริง รวมทั้งฝึกอาชีพเสริมด้านหัตถกรรมให้แก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ และนายจ้างส่งพนักงาน เข้ารับการฝึกอบรมด้านการนวดไทย สปาเพื่อสุขภาพ ทักษะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านสุขภาพ และหัตถกรรมภูมิปัญหาไทย ใน 6 หลักสูตร ดังนี้

 1. การนวดสลายไขมันและเซลูไลท์
  รับสมัคร ระหว่างวันที่  28 ธ.ค. 64-19 ม.ค. 65
  ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 26-29 ม.ค. 2565
  สถานที่ฝึกอบรม  สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
  ฝึกอบรมฟรี
 2. นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (สุคนธบำบัด)
  รับสมัคร ระหว่างวันที่  5 พ.ย. 64-31 ม.ค. 65
  ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 7-11 ก.พ. 65
  สถานที่ฝึกอบรม  สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
  ฝึกอบรมฟรี
 3. หัตถการในการแพทย์แผนไทย
  รับสมัคร ระหว่างวันที่  7-31 ม.ค. 65
  ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 8-11 ก.พ. 65
  สถานที่ฝึกอบรม  สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
  ฝึกอบรมฟรี
 4. การดุลลาย
  รับสมัคร ระหว่างวันที่  20 ธ.ค. 64-13 ม.ค. 65
  ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 24 – 26 ม.ค. 65
  สถานที่ฝึกอบรม  วัดศรีสุพรรณ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
  ฝึกอบรมฟรี
 5. การทำฉัตรบูชาล้านนา
  รับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค. 64-20 ม.ค. 65
  ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 1 – 3 ก.พ. 65
  สถานที่ฝึกอบรม  วัดผ้าขาว ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
  ฝึกอบรมฟรี
 6. ภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
  รับสมัคร ระหว่างวันที่  27 ธ.ค. 64-12 ม.ค. 65
  ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 17 – 21 ม.ค. 65
  สถานที่ฝึกอบรม  ออนไลน์
  ฝึกอบรมฟรี  (เฉพาะสตรีอายุระหว่าง 18 – 59 ปี)

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอำเภอสันกำแพง ต. แช่ช้าง อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Tel: 053-330-092 / 053-330-095 (ในวันและเวลาราชการ)

Facebook: www.facebook.com/dsdwellness

Line ID: @skw1981n

Email: [email protected]

Website: www.dsd.go.th/dsdwellness

ร่วมแสดงความคิดเห็น