จ.ลำพูน กำหนดมาตรการเร่งด่วน ในการป้องกันเฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาด โรคโควิด-19

จังหวัดลำพูน กำหนดมาตรการเร่งด่วน ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมการพิจารณาปรับรูปแบบการให้บริการ ของสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ และที่เกี่ยวข้อง สามารถเปิดได้

ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3 /2565 ร่วมกับ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาถึงมาตรการเร่งด่วน ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในพื้นที่


ทั้งนี้ ได้มีการพิจารณาในเรื่องมาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และในส่วนประเด็นสำคัญ อาทิ การพิจารณาให้สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ปรับรูปแบบของสถานที่ เพื่อให้บริการในลักษณะที่เป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการ และระเบียบของทางกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูน อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้มีการพิจารณาการเตรียมความพร้อม จัดสถานที่กักตัวในพื้นชุมชน หรือ Community Isolation ในจังหวัดลำพูน โดยมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโรงพยาบาลสนามของอำเภอ เป็น Community Isolation การพิจารณาสถานที่จัดตั้งบ้านสวนกนกกานต์ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน

เป็น Community Isolation แบบห้องแยกของอำเภอเมืองลำพูน เพื่อเป็น การดูแลและรองรับผู้ป่วย หรือผู้ที่กักตัวที่ไม่มี หรือมีสถานที่สำหรับการกักตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation โดยจังหวัดลำพูน ได้มีการจัดประชุมเพื่อติด ตามสถานการณ์ พร้อมการออกประกาศคำสั่ง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวด และเพื่อความอุ่นใจ และปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น