ทม. แพร่ จัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนา “การพัฒนาองค์กรตามแนวทาง PMQA เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสู่เป้าหมายตามนโยบายของจังหวัด”

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. เทศบาลเมืองแพร่ โดยกองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนา “การพัฒนาองค์กรตามแนวทาง PMQA เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสู่เป้าหมายตามนโยบายของจังหวัด” ภายใต้โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคลากรของเทศบาลเมืองแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบ ข้อกฎหมายตามที่กำหนด ตลอดจนสามารถนำแนวทางการพัฒนาของจังหวัดแพร่ ผู้บริหารเทศบาลเมืองแพร่ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากสำนักงานจังหวัดแพร่ ในการบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้รายละเอียดในการฝึกอบรมและสัมมนาประกอบด้วยเรื่อง “การพัฒนาองค์กรตามแนวทาง PMQA” และ “การขับเคลื่อนการพัฒนาสู่เป้าหมายตามนโยบายของจังหวัดแพร่” โอกาสนี้นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น