นายก อบจ.เชียงราย เปิดงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เชียงรายสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 23 ม.ค. 65 นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประธานเปิดงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เชียงรายสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดท่าน้ำ ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ในการนี้ นายชัยวัฒน์ อุดขา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ.ป่าแดด ร่วมงานด้วย

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สนับสนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จังหวัดเชียงราย ได้เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ดังกล่าว และเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมเด็ก เยาวชน สถานศึกษาต่าง ๆ ให้แสดงออกถึงการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาอันเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญต่อสังคมไทย อีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงบวรพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษาต้านพระปริยัติธรรมแผนกธรรมให้แพร่หลายต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น