นายก อบจ.เชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ มรภ.เชียงราย

เวลา 10.00 น. วันจันทร์ที่ 24 ม.ค. 65 นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมแม่กก ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

ในการนี้ คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ได้นำเสนอด้านการบริหารงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ด้านการพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร ด้านพัฒนานวัตกรรมหลักสูตร ด้านเผยแพร่นวัตกรรมความรู้ เพื่อการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการให้ดียิ่งขึ้นไป

โดยนางอทิตาธร ได้แนะนำถึงหลักสูตรการเรียนการสอน ว่าผู้เรียนต้องเข้าใจ ผู้สอนต้องเข้าถึง บัณฑิตที่จบสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้สร้างรายได้ได้จริง ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น