จ.แพร่ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2565 ปรับแผนสู้โควิด19

เมื่อบ่ายวัน ที่ 24 มกราคม 2565เวลา 13.30น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3 / 2565ร่วมกับ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแพร่ (ศปก.จ.แพร่) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
– รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศไทย และในจังหวัดแพร่
– ผลการดำเนินานให้บริการวัคซีนของจังหวัดแพร่
– ข้อสั่งการ ผลการดำเนินงานจากกระทรวง หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
– ทบทวน คำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 78/2565 ลงวันที่ 11มกราคม 2565 เรื่อง มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ (ฉบับที่ 85)
– ทบทวน คำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 79/2565 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 86)
– พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อมุ้งทดแทนที่ชำรุด สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามจังหวัดแพร่ โดยใช้งบประมาณจากเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดแพร่

ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2ศาลากลางจังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น