โฆษก ป.ป.ส. แจง คณะกรรมการ ป.ป.ส. “ประกอบด้วยใคร และมีบทบาทหน้าที่อย่างไร?”

นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (รองเลขาธิการ ป.ป.ส.) ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ส. เปิดเผยถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ป.ป.ส. ที่จะประชุมพิจารณา “ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อ ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 พ.ศ.  ในวันพรุ่งนี้ (25 มกราคม 2565) ประกอบด้วยใคร และมีบทบาทหน้าที่อย่างไร ?”


โฆษกสำนักงาน ป.ป.ส. กล่าวว่า โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ คณะกรรมการ ป.ป.ส. ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ในมาตรา 4 ระบุองค์ประกอบของคณะกรรมการไว้ โดยมี นายกรัฐมนตรี ซึ่งมอบหมายนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีจากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และหัวหน้าหน่วยงานต่าง รวมทั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง จำนวน 3 นาย โดยมี เลขาธิการ ป.ป.ส. ทำหน้าที่ กรรมการและเลขานุการ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ทำหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการ รวมคณะกรรมการทั้งหมด 36 คน


“ในวันพรุ่งนี้ (25 มกราคม 2565 ) จะเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเรื่องที่จะพิจารณา คือ ประเด็น“ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อ ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 พ.ศ.  หรือ กัญชา นั้น เป็น 1 ในบทบาทหน้าที่ที่ คณะกรรมการ ป.ป.ส. ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารทั้งในระดับรัฐมนตรี ระดับปลัดกระทรวง ระดับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันพิจารณา จะเพิกถอน หรือ เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือประเภทยาเสพติดให้โทษดังกล่าวตามมาตรา 29 วรรคสอง” โฆษกสำนักงาน ป.ป.ส.กล่าว

นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูล เพิ่มถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรรมการ ป.ป.ส. ในการพิจารณาเสนอนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 3 รวมทั้งดำเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว แล้วรายงานผลการดำเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง รวมทั้งการ ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุน และเร่งรัดการดำเนินการของคณะกรรมการที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อให้มีการดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน และคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด รวมทั้ง ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประมวลกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่น กำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ส. เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น