ปลัดมหาดไทย แต่งตั้ง รองอธิบดี 8 ตำแหน่ง รองผวจ.แพร่ เป็นรองอธิบดีปภ.และแม่ฮ่องสอน เป็นรองอธิบดีปถ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 มกราคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทย โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งรองอธิบดี จำนวน 8 ตำแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 31 มกราคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้
1. ให้ นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น รองอธิบดีกรมการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวง

2.นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มาเป็น รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดกระทรวง

3. นายสมเกียรติ ถนอมกิตติ เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร กรมที่ดิน เป็น รองอธิบดีกรมที่ดิน สำนักงานปลัดกระทรวง

4. นางสมบัติ จันทรลาวัณย์ ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เป็น รองอธิบดีกรมที่ดิน สำนักงานปลัดกระทรวง

5.นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็น รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานปลัดกระทรวง

6.นายสุเมธ มีนาภา ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

7.นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวง

8. นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็น รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวง

ร่วมแสดงความคิดเห็น