คณบดีคณะแพทย์ มช. เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “Novel Curriculum” เรื่อง หลักสูตร MD-Data Science

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญจากสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ร่วมกับ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นวิทยากรบรรยายวิชาการ หัวข้อ Novel Curriculum เรื่อง หลักสูตร MD-Data Science ของคณะแพทยศาสตร์ฯในการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 19 (CPIRD 2021) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ และนักศึกษาแพทย์ในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่ม เพื่อชาวชนบททั่วประเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิชา การด้านแพทยศาสตรศึกษา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น