สสจ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังไส้กรอกที่ไม่มียี่ห้อ ไม่มีอย. ไม่มีฉลากระบุที่มา

วันที่ 29 มกราคม 2565 นางนฤมล ขันตีกุล เภสัชกรเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 1 ศูนย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกองสาธารณสุขเทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังไส้กรอกที่ไม่มียี่ห้อ ไม่มีอย. ไม่มีฉลากระบุที่มา ณ ตลาดเมืองใหม่ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเก็บตัวอย่างและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ผู้จำหน่ายในพื้นที่ตลาดเมืองใหม่ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการนำมาจำหน่าย ผลการตรวจสอบไม่พบการจำหน่ายไส้กรอกดังกล่าว ซึ่งไส้กรอกไม่มียี่ห้อ ไม่มีอย. ไม่มีฉลากระบุที่มาหรือผู้ผลิต ข้อมูลจากศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ระบุสัปดาห์ที่ผ่านมาพบมีเด็กป่วยด้วยภาวะเมทฮีโมโกลบิน (Methemoglobin) ผู้ป่วยจะมีอาการของการขาดออกซิเจน เช่น มึนศีรษะ เวียนศีรษะ อ่อนเพลีย หายใจเร็ว ปาก ลิ้น นิ้วมือ หรืออวัยวะอื่นๆ มีสีเขียว โดยปัจจุบันพบผู้ป่วยที่มีภาวะดังกล่าว จำนวน 6 ราย ใน 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ 2 ราย, เพชรบุรี 1 ราย, สระบุรี 1 ราย, ตรัง 1 ราย และกาญจนบุรี 1 ราย โดยทั้งหกรายมีประวัติกินไส้กรอกซึ่งไม่มียี่ห้อ ไม่มีอย. ไม่มีฉลากระบุที่มา หรือผู้ผลิต


นางนฤมล ขันตีกุล เภสัชกรเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข แนะนำเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอาการดังกล่าว จึงขอแจ้งเตือนประชาชนโปรดระมัดระวังในการบริโภคไส้กรอกโดยมีวิธีดูง่ายๆ ดังนี้ 1.สีของไส้กรอกต้องเป็นสีตามธรรมชาติ ไม่แดงจนเกินไป
2.บรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีการระบุชื่ออาหาร เลขสารบบอาหาร (เลขอย.) วันที่หมดอายุ รวมถึงสถานที่ผลิตที่ชัดเจน
3.ไส้กรอกเป็นอาหารที่ต้องอยู่ในความเย็น ดังนั้นเมื่อเลือกซื้ออาหารต้องอยู่ในตู้แช่หรือน้ำแข็งเพื่อรักษาอุณหภูมิ และหากมีอาการผิดปกติ เกิดขึ้นหลังรับประทานอาหารใดๆ ควรรีบไปตรวจที่โรงพยาบาลโดยด่วน

ร่วมแสดงความคิดเห็น