ปศุสัตว์แพร่ ประชุมตรวจสอบปริมาณน้ำนม

ปศุสัตว์จ.แพร่ ประชุมคณะทำงานการตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. นายสัตวแพทย์ ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศสุัตว์จังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายประเดือน ผาทอง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์แพร่ นายสัตวแพทย์ชัยรัตน์ บัวเลิศ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่ีเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. นายสัตวแพทย์ ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศสุัตว์จังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายประเดือน ผาทอง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์แพร่ นายสัตวแพทย์ชัยรัตน์ บัวเลิศ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่ีเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5

ผ่านการประชุมออนไลน์ (Zoom Conference) โดยการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อจัดให้มีการสำรวจปริมาณน้ำนมโคทั่วประเทศ และมีการบูรณาการงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้แก่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ และด่านกักกันสัตว์แพร่ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่
สมฤท

ร่วมแสดงความคิดเห็น