ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้มลิง บ้านนาเบี้ย

ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้มลิง บ้านนาเบี้ยพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเถิน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการแก้มลิงบ้านนาเบี้ยพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน

โครงการแก้มลิงบ้านนาเบี้ยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (จัดหาน้ำสนับสนุนราษฎรบ้านนาเบี้ย) ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เป็นโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมให้สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้ราษฎรบ้านนาเบี้ยได้มีน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร พื้นที่ 500 ไร่ จำนวน 321 ครัวเรือน ประชากร 1,193 คน ครอบคลุม 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาเบี้ยและบ้านนาเบี้ยหลวง ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

ร่วมแสดงความคิดเห็น